สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
โดย ครูนิเทศ...
๑. นายจิโรษม์ วัฒนา
๒. นายภูวสิษฏ์ เสียมสกุล
๓. นางสาวจันทนี เสือก้อน
๔. นายศักดา ปาลวัฒน์
๕. นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี
๖. นายคณิน บุญเพ็ง
๗. นางสาวสุรีรัตน์ สุขแสง
๘. นายนัธทวัฒน์ พันธุ์สุขพุ่ม
๙. นางสาวอินทร์ธิดา ศิริพันธุ์
๑๐. นายสิรวัชร์ ศรีไทย
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง