สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

           

คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการ ประสงค์ อุบลวัตร นิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีให้กับนักศึกษาของแผนกวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง