สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

           

ตัวแทนครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดยคณะ

ทีมตัวแทนครู

ครูธิติ บุญชู
ครูคณิน บุญเพ็ง
ครูอภิชาติ เถื่อนพรม
ครูทรงธรรม มีศรี

ทีมตัวแทนนักศึกษา

นายบริบูรณ์ บำรุงกิจ ปวส.๒ กลุ่ม ๕
นายวีระศักดิ์ ศรีสม ปวส.๒ กลุ่ม ๕
นายวชิราวุธ หอมหวล ปวส.๒ กลุ่ม ๑๐
นายวัชรนนท์ ศรีศิรีพิญโญ ปวส.๒

ณ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง