สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ติดตั้งระบบไฟฟ้างาน Open House

           

ตัวแทนคณะครูและนักศึกษา 1 สฟ. 9 (ทวิภาคี) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าติดตั้งระบบไฟฟ้างาน Open House ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง