สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมเพื่อขยายช่องทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขยายช่องทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ในการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กนอ.อศ.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ครั้งที่๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบัวแก้ว วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

นายอภัย สุดจิตร หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 ตุลาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง