สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การสัมมนา เรื่อง การลดและเลิกใช้สาร HCFCs และแนวทางในอนาคตที่จะลดการใช้สาร HFCs ของประเทศไทย

           

นายปราโมทย์  ผดุงศิลป์  นายณัฐพล  กิ่งไทร  นางสาวปิยนาถ  ลิ่มพันธ์  นางสาวปิยนุช  ลิ่มพันธ์ และนางสาวณัฏฐา  ใจมา ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ไปเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การลดและเลิกใช้สาร HCFCs และแนวทางในอนาคตที่จะลดการใช้สาร HFCs ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง NILE ๑ – ๓ และห้อง AMBER ๑ – ๓ ชั้น ๒ ภิรัช คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 ตุลาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง