สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต

           

นายสมเกียรติ  ยาประเสริฐ และนายคณิน  บุญเพ็ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 เมษายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง