สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ จาก มจธ.
๒. รองศาสตราจารย์ณรงค์ มั่งคั่ง จาก มจธ.
๓. ดร.ภาคภูมิ จันทร์ศรี จาก มจธ.
๔. ดร.ภูชงค์ จันทร์จิระ จาก มศว. ประสานมิตร
๕. นายสมใจ รุ่งดี จาก กฟภ.ลพบุรี
๖. นายกิตติพงศ์ ศิริโสม จาก บริษัท ค้าเหล็กไทย มหาชน
๗. นายธีรยุทธ สุขแท้

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง