สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผู้ปกครองของนักเรียน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึง ๒.๐๐

           

      ตามที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐ มายังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทางแผนกได้ดำเนินการ มอบสำเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ให้ครูที่ปรึกษาได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล ในการแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในความดูแล โดยเน้นผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ เพื่อเป็นการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในแผนก ซึ่งในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องผลการเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา ๘.๓๐ น. 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง