สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาตรฐานสากล "ศิลปะการให้บริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพในสายงานบริการ"

           

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมนักศึกษาระบบทวิภาคี หัวข้อเรื่อง "ศิลปะการให้บริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพในสายงานบริการ ภาวผู้นำ และการสมัครงานสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานทำ" แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2  สาขาคหกรรมการโรงแรม สาขาอาหารและโภชนาการและสาขาการตลาด สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหรรม   ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน 2560 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี