สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศฝึกงาน 1/60

           

นิเทศการฝึกงานของนักเรียนในสถานประกอบการ

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์