สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2560

           

          นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ร่วมฟังการบรรยาย  

จำนวน ๑,๔๔๓ คน  ดังนี้

ปวช ๒  ช่างยนต์ กลุ่ม ๑-๘                                      จำนวน  ๑๒๘   คน

ปวช ๒  ช่างกลโรงงาน กลุ่ม ๑-๗                               จำนวน  ๙๔    คน

ปวช ๒  ช่างเชื่อมโลหะ   กลุ่ม ๑, ๓, ๕                        จำนวน  ๔๑    คน

ปวช ๒  ช่างไฟฟ้ากำลัง  กลุ่ม ๑-๘                             จำนวน  ๑๒๙   คน

ปวช ๒  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม ๑-๖                           จำนวน  ๙๗     คน

ปวช ๒  ช่างสถาปัตยกรรม กลุ่ม ๑-๒                            จำนวน  ๒๗     คน

ปวช ๒  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุ่ม ๑-๓                             จำนวน ๑๐๒   คน

ปวช ๒  อาหารและโภชนาการ กลุ่ม ๑-๒                         จำนวน ๓๘     คน

ปวช ๒  คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม ๑                                     จำนวน ๔๑      คน

ปวส ๑  ช่างยนต์  กลุ่ม ๗-๘                                         จำนวน ๓๖      คน

ปวส ๑  ช่างกลโรงงาน กลุ่ม ๑-๖                                   จำนวน ๙๘      คน

ปวส ๑  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม ๕-๖                               จำนวน ๒๘     คน

ปวส ๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม ๑-๒                          จำนวน ๔๒     คน

ปวส ๑  เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม ๕-๘                             จำนวน ๕๖     คน

ปวส ๑  การบัญชี กลุ่ม ๓-๕                                           จำนวน ๙๘     คน

ปวส ๑  การตลาด กลุ่ม ๑                                              จำนวน ๓๕      คน

ปวส ๑  อาหารและโภชนาการ กลุ่ม ๒                              จำนวน ๘        คน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี