สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ถ่ายน้ำมันเครื่อง

           

อนุสิทธิบัตร "อุปกรณ์ถ่ายน้ำมันเครื่อง" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้จดอนุสิทธิบัตรในนามสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผลงานการจัดการเรียนการสอนรายวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาชีพช่างยนต์ ของครูฤดี ปุสสลานนท์ ประดิษฐ์โดย 

                     1. นายโอห์มอนันต์         มั่นสลุง           ระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์

                     2. นายพิชิต                พรประดิษฐ์      ระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์

                     3. นายธนกฤต             อุบลรัตน์         ระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์

                     4. นายอิทธิพล             ใยบางแก้ว        ระดับชั้น ปวส.2 ช่างยนต์

                     5. นายภาสกร             วงศ์สกุล          ระดับชั้น ปวส.2 ช่างยนต์

                     6. นายอมอญนัฐ           เกตุงาม           ระดับชั้น ปวส.2 ช่างยนต์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์