สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการรักประชาธิปไตยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม (5 ส)

           

วันจันทร์ที่ 25  มกราคม 2559  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ได้จัดกิจกรรมรักประชาธิปไตยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม (5 ส) 

เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดูแลรักษาความสะอาดแผนกวิชา 

โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ