สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถาน ประกอบการ ณ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด

           

 

โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถาน

ประกอบการ ณ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด

วันที่ 22 กันยายน 2558

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม