นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 3 คน
Today 93
Yesterday 114
This Month 827
Last Month 4,983
This Year 11,670
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

เอกสารดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

 

มีเอกสารทั้งหมด  10  ฉบับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
   1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
   2.พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
   3.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
   4.กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งดำรงตำแหน่งในสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
   5.ประกาศ เรื่อง การกระจ่ายอำนาจการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาไปสู่สถาบันอาชีวศึกษา
   6.กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดจั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
   7.กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดจั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
   8.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
   9.เจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
   10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแผนก 6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์