นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 2 คน
Today 17
Yesterday 125
This Month 1,115
Last Month 4,983
This Year 11,958
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ดาวน์โหลดไฟล์

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   25   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ นักศึกษา ]
   คำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
   คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา(คาบเรียนเกิน35คาบ)
   แบบฟอร์มตารางนักเรียน
   คำร้องขอย้ายสถานประกอบการ
   คำร้องขอฝึกงานและฝึกอาชีพ
   บันทึกขอเวลาเรียนรักษาตัวโควิด
   คำร้องขอสอบแก้ มส
   คำร้องขอสอบแก้ 0
   ใบขอเทียบโอนหลักสูตรเก่าไปใหม่
   ใบเทียบโอนผลการเรียน
   แบบฟอร์มรายรับ-รายจ่ายทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
   ใบขอเวลาเรียน รด
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   บันทึกข้อความภายใน
   คำร้องขอส่งตัวไปเรียนสถานศึกษาอื่น
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขอลาออก
   คำร้องขอลาพักการเรียน
   คำร้องขอใบรับรอง
   คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   คำร้องขอจบการศึกษา
   ขออนุญาตเรียนคู่ขนาน
   ขอถอนรายวิชา
   การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน
   คำร้องขอกลับเข้าเรียน

 

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   196   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ ครู/เจ้าหน้าที่]
   ใบขออนุญาตใช้รถวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   แบบฟอร์มใบสอนชดเชย
   แบบฟอร์มใบอนุมัติตัวบุคคลสอนแทน
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มบันทึกหลักสอน
   แบบฟอร์มบันทึกสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (หัวหน้าแผนก)
   แบบฟอร์มบันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (ครู)
   แบบฟอร์มรายการตรวจสอบและอนุญาตการนำไปใช้แผนการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มโครงการสอน
   แบบฟอร์มตารางบัญชีสรุปรายวิชา
   แบบฟอร์มตารางพื้นที่
   แบบฟอร์มตารางครู
   ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ระเบียบจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตจำหน่าย ปี 2533
   คู่มืองานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
   ส.1
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับย่อ)
   ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
   สรุปผลโครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564
   ปฎิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565
   แบบฟอร์มรายงานผลนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ
   แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกงานและฝึกอาชีพของผู้เรียน
   บันทึกขอใช้รถในจังหวัด-ต่างจังหวัด
   บันทึกขอซ่อมครุภัณฑ์
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566
   สรุปผลโครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
   แบบฟอร์มขอครุุภัณฑ์ 2566
   รายละเอียดสำหรับแผนกวิชา เพื่อเสนอโครงการเข้าแผนฯ 2566
   รายละเอียดสำหรับงานต่างๆ เพื่อเสนอโครงการเข้าแผนฯ 2566
   แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2566
   ฟอร์มบันทึกข้อความส่งโครงการเข้าแผน 2566
   ปฎิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)
   สรุปแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
   แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
   แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
   แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน
   ใบรายการยืมเครื่องงมือ วัสดุ อุปกรณ์
   ใบรายงานการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข
   บันทึกขอเวลาเรียนรักษาตัวโควิด
   ใบรายชื่อเปล่า(ระยะสั้น)
   ใบประหน้าส่งเกรด(ระยะสั้น)
   ใบกรอกคะแนนจิตพิสัย
   ใบรายชื่อเปล่า
   ใบประหน้าส่งเกรด(ปกติ)
   บันทึกข้อความเปลี่ยนเวรยาม.pdf
   บันทึกข้อความเปลี่ยนเวรยาม.docx
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
   วัสดุฝึก จัดสรรให้แผนกวิชา ปีงบประมาณ 2565
   วัสดุฝึก จัดสรรให้แผนกวิชา ปีงบประมาณ 2564
   abc
   แบบฟอร์มโครงการ 2565
   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ)
   ประเด็นการประเมินที่ 4.3 ด้านความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ
   ประเด็นการประเมินที่ 4.2 ด้านความโดดเด่นของครูและบุคลากร
   ประเด็นการประเมินที่ 4.1 ด้านความโดดเด่นของผู้เรียน
   แบบตารางสรุป มาตรฐานที่ 4 ด้านความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Best Practice
   ประเด็นการประเมินที่ 3.2.5 การนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปเผยแพร่
   ประเด็นการประเมินที่ 3.2.4 การนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
   ประเด็นการประเมินที่ 3.2.3 การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ร่วมกับบุคคล
   ประเด็นการประเมินที่ 3.2.2 การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผู้เรียน
   ประเด็นการประเมินที่ 3.2.1 การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยครู
   ประเด็นการประเมินที่ 3.1.5 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล
   ประเด็นการประเมินที่ 3.1.4 สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรม
   ประเด็นการประเมินที่ 3.1.3 สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
   ประเด็นการประเมินที่ 3.1.2 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
   ประเด็นการประเมินที่ 3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
   ประเด็นการประเมินที่ 2.4.2 สถานศึกษามีการจัดครูหรือผู้ทรง
   ประเด็นการประเมินที่ 2.4.1 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการ
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3.6 สถานศึกษา มีการกำกับดูแลในการจัดหา
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3.5 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งาน
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3.4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3.3 สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3.2 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3.1 (2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
   ประเด็นการประเมินที่ 2.3.1 (1) สถานศึกษามีการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.8 สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียนมีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.7 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อัตราส่วนครูต่อเด็ก
   ประเด็นการประเมินที่ 2.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ประด็นการประเมินที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติ
   ประเด็นการประเมินที่ 2.1.2 สถานศึกษาใช้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
   ประเด้นการประเมินที่ 2.1.1 สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.4 ร้อยละของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 (6) สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 (5) ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกรักษ์
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 (4) ปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 (3) ปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 (2) แบบสรุปผลการพัฒนานักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มทีปัญหา ปีการศึกษา 2564
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 (2) แบบสรุปผลการพัฒนานักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มทีปัญหา ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชา
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.2 (1) ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม
   ประเด็นการประเมินที่ 1.3.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดเทียบจำนวนแรกเข้าของรุ่น
   ประเด็นการประเมินที่ 1.2.3 ร้อยละของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนด้านทักษะวิชาชีพ
   ประเด็นการประเมินที่ 1.2.2 จำนวนผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
   ประเด็นการประเมินที่ 1.2.1 สถานศึกษาส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
   ประเด็นการประเมินที่ 1.1.3 ร้อยละของสถานประกอบการ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
   ประเด็นการประเมินที่ 1.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา (V-NET)
   ประเด็นการประเมินที่ 1.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
   แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR สามัญสำพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564
   แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2564
   หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563
   แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้ารายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2564
   (ร่าง) งบประมาณจัดสรรให้แผนกต่างๆ ปีงบประมาณ 2565
   ใบเสนอชื่อโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
   ตัวอย่าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)
   แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
   แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ปี2563 ระดับปริญญาตรี
   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
   แบบฟอร์มเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564
   ร่าง ผังปฏิบัติราชการประจำปี 2564
   วัสดุการศึกษา จัดสรรให้แผนก 2562
   แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2563
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับย่อ)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมประดู่แดง
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์
   แบบฟอร์ม SAR หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   ส่วนหน้า แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
   ส่วนหน้า แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมทานตะวัน
   ใบสม้ครเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562(PDF)
   ใบสม้ครเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
   บันทึกส่งงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
   บันทึกส่งงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
   ปฏิทิน 62
   สผ.1, สผ.1(แผ่นแนบ)
   ส.2
   แบบประเมินผลการฝึกงานองนักเรียนนักศึกษา
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (ม1-ม.4)
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ส่วนหน้า)
   คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
   SAR60
   ขอใช้รถวิทยาลัย นิเทศฝึกงาน
   อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ยุค Thailand 4.0
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
   ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับย่อ)
   รายชื่อหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560
   ปฏิทินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   แบบบันทึกรายการกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
   แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมทะเลชุบศร
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 60 (ส่วหน้า ปก - สารบัญ)
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 60 ( เนื้อหาข้อมูล ส่วนที่1- ส่วนที่7 )
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 59
   ปฏิทินปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2560
   ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   แบบประเมิน 3.5 ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล โปรแกรม RMS 2016 สำหรับนักเรียน นักศึกษา
   แบบประเมิน 3.5 ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล โปรแกรม RMS 2016 สำหรับครูและบุคลากร
   แบบประเมิน 3.9 บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
   แบบประเมิน 3.9 บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับครูและบุคลากร
   แบบประเมิน 3.8 สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ในการใช้อาคารสถานที่
   แบบประเมิน 2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียที่มีต่อการสอนของครู
   แบบประเมิน 2.1 ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
   แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560
   แบบคัดกรองผู้เรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ต่อแผ่น 2
   แบบคัดกรองผู้เรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ส.ค.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ก.ค.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน มิ.ย.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน พ.ค.
   บันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา
   ใบรับรองสารปลอดยาเสพติด
   ประวัตินักเรียนนักศึกษา
   แผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้าน
   Peer Group
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปี58 (ปก)
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปี58 (เนื้อหา)
   สผ.๒
   บันทึกขอเบิกหมึกเครื่องพิมพ์
   บันทึกขอเบิกวัสดุสำนักงาน
   ใบเบิกยา
   รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ประจำปี 2557
   ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
   บันทึกข้อความภายใน
   เอกสารขอรับบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี-ครูและบุคกร
   แบบฟอร์มโครงการ
   คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙