นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 9 คน
Today 31
Yesterday 93
This Month 2,270
Last Month 0
This Year 3,038
Last Year 59,590
ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ (สายตรง)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบม.6/ปวช.ต่างสาขา
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
 1. ระบบปกติและระบบ ม.6 มีรายละเอียดดังนี้
  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนพิเศษ (เดือนตุลาคม) 1 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน (เดือนเมษายน) 1 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
 2. ระบบทวิภาคี มีรายละเอียดดังนี้
  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน (เดือนเมษายน) 1 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
  • เรียนที่สถานศึกษาจำนวน 2 ภาคเรียน ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ 2 ภาคเรียน
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

*** หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา สามารถคลิกชื่อประเภทวิชาของสาขาวิชานั้น ๆ ได้

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ
ช่างอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด...
- ช่างยนต์
- เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
- ช่างเชื่อมโลหะ
- ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
- การก่อสร้าง
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล
- ผลิตภัณฑ์
- ไฟฟ้ากำลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- ก่อสร้าง
- สถาปัตยกรรม
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
พาณิชยกรรม
ดูรายละเอียด...
- พณิชยการ
- พณิชยการ
ปกติ
คหกรรม
ดูรายละเอียด...

- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปกติ
ปกติ
ศิลปกรรม
ดูรายละเอียด...
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- การออกแบบ
- แอนิเมชั่น
ปกติ
ปกติ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ
ช่างอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด...
- เครื่องกล
- เทคนิคการผลิต
   
   
   
- เทคนิคโลหะ
- ไฟฟ้ากำลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
   
- การก่อสร้าง
- เทคนิคอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- เทคนิคยานยนต์
- เครื่องมือกล
- แม่พิมพ์โลหะ
- แม่พิมพ์พลาสติก
- เครื่องมือกล
- เทคนิคการเชื่อมโลหะ
- เครื่องกลไฟฟ้า
- ระบบโทรคมนาคม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการก่อสร้าง
- ติดตั้งและบำรุงรักษา
- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ
ปกติ , ทวิภาคี
ปกติ ,ทวิภาคี
ม.6
ปกติ
ปกติ , ม.6
ปกติ
ปกติ , ม.6
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ม.6
ม.6
บริหารธุรกิจ
ดูรายละเอียด...
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
- การจัดการโลจิสติกส์
- การบัญชี
- การตลาด
- พัฒนาเว็บเพจ
- เทคโนโลยีสำนักงาน
- การจัดการคลังสินค้า
ปกติ
ปกติ ,ทวิภาคี       
ปกติ , ม.6 
ทวิภาคี
ม.6 , ทวิภาคี
คหกรรม
ดูรายละเอียด...
- อาหารและโภชนาการ
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
- ธุรกิจงานประดิษฐ์
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ดูรายละเอียด...
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.6 , ทวิภาคี