นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 3 คน
Today 100
Yesterday 114
This Month 827
Last Month 4,983
This Year 11,670
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ (สายตรง)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบม.6/ปวช.ต่างสาขา
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
 1. ระบบปกติและระบบ ม.6 มีรายละเอียดดังนี้
  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนพิเศษ (เดือนตุลาคม) 1 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน (เดือนเมษายน) 1 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
 2. ระบบทวิภาคี มีรายละเอียดดังนี้
  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน (เดือนเมษายน) 1 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
  • เรียนที่สถานศึกษาจำนวน 2 ภาคเรียน ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ 2 ภาคเรียน
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

*** หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา สามารถคลิกชื่อประเภทวิชาของสาขาวิชานั้น ๆ ได้

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ
ช่างอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด...
- ช่างยนต์
- เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
- ช่างเชื่อมโลหะ
- ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
- การก่อสร้าง
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล
- ผลิตภัณฑ์
- ไฟฟ้ากำลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- ก่อสร้าง
- สถาปัตยกรรม
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
พาณิชยกรรม
ดูรายละเอียด...
- พณิชยการ
- พณิชยการ
ปกติ
คหกรรม
ดูรายละเอียด...

- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปกติ
ปกติ
ศิลปกรรม
ดูรายละเอียด...
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- การออกแบบ
- แอนิเมชั่น
ปกติ
ปกติ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ
ช่างอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด...
- เครื่องกล
- เทคนิคการผลิต
   
   
   
- เทคนิคโลหะ
- ไฟฟ้ากำลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
   
- การก่อสร้าง
- เทคนิคอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- เทคนิคยานยนต์
- เครื่องมือกล
- แม่พิมพ์โลหะ
- แม่พิมพ์พลาสติก
- เครื่องมือกล
- เทคนิคการเชื่อมโลหะ
- เครื่องกลไฟฟ้า
- ระบบโทรคมนาคม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการก่อสร้าง
- ติดตั้งและบำรุงรักษา
- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ
ปกติ , ทวิภาคี
ปกติ ,ทวิภาคี
ม.6
ปกติ
ปกติ , ม.6
ปกติ
ปกติ , ม.6
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ม.6
ม.6
บริหารธุรกิจ
ดูรายละเอียด...
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
- การจัดการโลจิสติกส์
- การบัญชี
- การตลาด
- พัฒนาเว็บเพจ
- เทคโนโลยีสำนักงาน
- การจัดการคลังสินค้า
ปกติ
ปกติ ,ทวิภาคี       
ปกติ , ม.6 
ทวิภาคี
ม.6 , ทวิภาคี
คหกรรม
ดูรายละเอียด...
- อาหารและโภชนาการ
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
- ธุรกิจงานประดิษฐ์
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
ปกติ , ม.6 , ทวิภาคี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ดูรายละเอียด...
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.6 , ทวิภาคี