นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 4 คน
Today 131
Yesterday 147
This Month 3,546
Last Month 5,243
This Year 28,789
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ติดต่อเรา

 

        แผนก / งาน       โทรศัพท์  โทรสาร
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 036-689767, 036-411083 หรือ 036-412328 036-411666
งานประชาสัมพันธ์ 036-411083 ต่อ 100
036-689767 ต่อ 100
งานบุคลากร 036-411083 ต่อ 101
036-689767 ต่อ 101
งานการเงิน 036-411083 ต่อ 102
036-689767 ต่อ 102
รองฯฝ่ายส่งเสริม 036-411083 ต่อ 103
036-689767 ต่อ 103
งานทะเบียน 036-411083 ต่อ 104
036-689767 ต่อ 104
งานประกันคุณภาพฯ 036-411083 ต่อ 105
036-689767 ต่อ 105
งานแนะแนว 036-411083 ต่อ 106
036-689767 ต่อ 106
รองฯฝ่ายกิจการนักศึกษา 036-411083 ต่อ 108
036-689767 ต่อ 108
งานกิจกรรม 036-411083 ต่อ 109
036-689767 ต่อ 109
เลขาผู้อำนวยการ 036-411083 ต่อ 110
036-689767 ต่อ 110
ผู้อำนวยการ 036-411083 ต่อ 111
งานวิชาการ 036-411083 ต่อ 112
036-689767 ต่อ 112
รองฯฝ่ายวิชาการ 036-411083 ต่อ 113
036-689767 ต่อ 140
งานสารบรรณ 036-411083 ต่อ 114
036-689767 ต่อ 114
งานทวิภาคี 036-411083 ต่อ 115
036-689767 ต่อ 115
งานเอกสารการพิมพ์ 036-411083 ต่อ 116
036-689767 ต่อ 116
รองฯฝ่ายวางแผนฯ 036-411083 ต่อ 117
036-689767 ต่อ 117
งานแผนงบประมาณฯ 036-411083 ต่อ 118
036-689767 ต่อ 118
งานศูนย์ข้อมูล 036-411083 ต่อ 119
036-689767 ต่อ 119
วิชาพลานามัย 036-411083 ต่อ 120
036-689767 ต่อ 120
วิชาคณิตศาสตร์ 036-411083 ต่อ 121
036-689767 ต่อ 121
สหกรณ์ 036-411083 ต่อ 122
036-689767 ต่อ 122
งานพัสดุ 1 036-411083 ต่อ 123
036-689767 ต่อ 123
งานพัสดุ 2 036-411083 ต่อ 124
036-689767 ต่อ 124
งานวิทยบริการ 036-411083 ต่อ 125
036-689767 ต่อ 126
งานสื่อการเรียนการสอน 036-411083 ต่อ 126
036-689767 ต่อ 125
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 036-411083 ต่อ 127,128,130
036-689767 ต่อ 127
ศูนย์นิเทศน์ 036-411083 ต่อ 131
แผนกวิชาช่างยนต์ 036-411083 ต่อ 132,134,135
036-689767 ต่อ 132
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 036-411083 ต่อ 133
036-689767 ต่อ 133
โครงการน้ำ 036-411083 ต่อ 136
งานอาคารสถานที่ 036-411083 ต่อ 139
036-689767 ต่อ 139
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 036-411083 ต่อ 140,141
036-689767 ต่อ 128
ศูนย์เรือใบ 036-411083 ต่อ 142
036-689767 ต่อ 142
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 036-411083 ต่อ 143,146,147
036-689767 ต่อ 145
ไดเรคเซลส์ 036-411083 ต่อ 144
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 036-411083 ต่อ 145
036-689767 ต่อ 138
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 036-411083 ต่อ 148
036-689767 ต่อ 148
แผนกวิชาออกแบบ 036-411083 ต่อ 149
036-689767 ต่อ 149
แผนกวิชาช่างเชื่อม 036-411083 ต่อ 150,151
036-689767 ต่อ 150
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 036-411083 ต่อ 152,153,155
036-689767 ต่อ 152
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 036-411083 ต่อ 154
036-689767 ต่อ 133
แผกวิชาคหกรรมผ้า 036-411083 ต่อ 156
036-689767 ต่อ 156
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 036-411083 ต่อ 157
036-689767 ต่อ 157
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 036-411083 ต่อ 158,159,160,161
036-689767 ต่อ 158
วิชาวิทยาศาสตร์ 036-411083 ต่อ 162
036-689767 ต่อ 162
วิชาสังคม 036-411083 ต่อ 163
036-689767 ต่อ 163
วิชาภาษาไทย 036-411083 ต่อ 164
036-689767 ต่อ 164
วิชาภาษาอังกฤษ 036-411083 ต่อ 165
036-689767 ต่อ 165
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 036-411083 ต่อ 166,168,169
036-689767 ต่อ 166
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 036-411083 ต่อ 167
036-689767 ต่อ 167
แผนกวิชาคหกรรมอาหาร 036-411083 ต่อ 172,173
036-689767 ต่อ 170
งานปกครอง 036-411083 ต่อ 175
036-689767 ต่อ 175
งานพยาบาล 036-411083 ต่อ 176
036-689767 ต่อ 176
รักษาความปลอดภัย(ป้อมยาม) 036-411083 ต่อ 177
036-689767 ต่อ 144