นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 3 คน
Today 99
Yesterday 114
This Month 827
Last Month 4,983
This Year 11,670
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

   
นายประสงค์     อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
นายกริช เตียนพลกรัง   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวกัลยา สิงหาเขต
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนงานและ
ความร่วมมือ
นายทวีวัฒน์  หงษ์คำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์
- งานกันคุณภาพและมาตรฐาน
ศึกษา
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ
- งานฟาร์มและโรงงาน
- งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานปกครอง
- งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน
- แผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน