สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ

           

          ตามที่  ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแผนหลักในการรณรงค์ป้อกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางทั้งชีวิตและทรัพย์สิน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยฯ ให้แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจดูแล กำกับ และกวดขัน นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ และให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจร โดยเฉพาะการสมหมวกนิรภัย ในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ทุกครั้ง การไม่ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ไม่ขับรถย้อยศร ไม่แซงในที่คับขัน ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับรถ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดขณะขับรถ และควรกวดขันให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร โดยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้ประมาทเลินเล่อและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2557 แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา