สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผมงานวิจัยครูครั้งที่ 2

           

แผนกศิลปกรรมได้รับรางวัลคัดสรรผลงานวิจัยระดับดีเด่น 2รางวัลทั้งพาวเวอร์พ้อย

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก