สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการการให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

           

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วท ลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการให้ความรู้เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในหัวข้อ "ร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่"  ณ อาคาร 8 ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์