สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาไทยตามแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ปี 2562
   
ผุ้รับผิดชอบ งานบุคลากร แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ระยะเวลาดำเนินการ 09 พฤษภาคม 2562 ถึง 11 พฤษภาคม 2562
สถานที่ดำเนินการ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ ปราจีนบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่่น
ค่าใช้จ่าย 9,945.00 บาท
ผลที่ได้รับ ครูได้รับความรู้เีกี่ยวกับภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ครูได้รับความรู้เกี่ยววกับการบริหารจัดการน้ำและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดนครนายก และชาวไทยทุกคน
ผุ้เข้าร่วมโครงการ ครูแผนกวิชาคหกรรม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูแผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 1 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2562  แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์