สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทสุนทรพจน์ภาษาไทย
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นางศรีสุรางค์ อนุชาติกิจเจริญ 2.นางเนาวรัตน์ ขวัญนาค
ระยะเวลาดำเนินการ 15 เมษายน 2561 ถึง 15 เมษายน 2561
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี(อศจ) ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท(ภาคกลาง)
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน 2.เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพการแสดงออกของผู้เรียน
ค่าใช้จ่าย 300.00 บาท
ผลที่ได้รับ นายอดิศักดิ์ ทองแพะ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วท.ลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ.ลพบุรี และรางวัลเหรียญทองระดับภาคกลาง
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (อศจ.) นักเรียนนักศึกษาในอาชีวศึกษาภาคกลาง
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 เมษายน 2561  แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ