สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะพื้นฐาน(รักการอ่าน)อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา2559
   
ผุ้รับผิดชอบ นางจันทรา วาระนุช แผนกวิชาภาษาไทย
ระยะเวลาดำเนินการ 00 0000 ถึง 00 0000
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์วิทยบริการ วท.ลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา 2.เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแสดงออกของนักศึกษา 3.เพื่อส่งเสริมการแสดงออกแบะสร้างภาวะผู้นำแก่นักศึกษา 4.เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน อศจ.ลพบุรีร่วมประกวดรักการอ่านในระดับภาค
ค่าใช้จ่าย 1,200.00 บาท
ผลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ-นายวงศธร ด้วงคุ้ม วท.ลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ1-นางสาวณัฐกานต์ เรืองจุติโพธิ์พาน เทคโนโลยีชัยบาดาล รองชนะเลิศอันดับ2-นางสาวขนิษฐา บุตรดี วท.ลพบุรีแห่งที่2
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ของ อศจ.ลพบุรีทั้งภาครัฐและเอกชน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2559  แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์