สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะพื้นฐาน(เล่านิทานพื้นบ้าน)อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา2559
   
ผุ้รับผิดชอบ นางวรรณา สุขเกษม แผนกวิชาภาษาไทย
ระยะเวลาดำเนินการ 00 0000 ถึง 00 0000
สถานที่ดำเนินการ อาคารวิทยบริการ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษา 3.เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างภาวะผู้นำแก่นักศึกษา 4.เพื่อคัดเลือกนักศึกษาตัวแทน อศจ.ลพบุรีร่วมประกวดเล่านิทานพื้นบ้านในระดับภาค
ค่าใช้จ่าย 1,200.00 บาท
ผลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ-นายธนภูมิ โพธิ์กะต้น วศ.ลพบุรี องชนะเลิศอันดับ1-นางสาวชไมพร โตดีรัง วท.ลพบุรีแห่งที่2 รองชนะเลิศอันดับ2-นางสาวบุปผา ใต้ชมภู วท.โคกสำโรง และนายยุทธพิชัย พลคล้าย วท.ลพบุรี
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีทั้งภาครัฐและเอกชน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2559  แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์