สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ เชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3.นายศุภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.ศรทิพย์ แสงเดือน 6.น.ส.ทิพยดา กรอบทอง 7.น.ส.แสงระวี โกกะพันธ์ 8.นายปฎลเดช สมงาม
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ณ หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อยกย่องเชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น
2.เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่าย 17,800.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.ครูที่ปรึกษาที่ไดรับการยกย่องเชิดชูมีความภาคภูมิและกำลังใจในอบรม สั้่งสอนนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม
2.ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญและภูมิในในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผุ้เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกครูที่ปรึกษาดีเด่น 60 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา