สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ การติดตามผลการเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3.นายศุภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.ศรทิพย์ แสงเดือน 6.น.ส.ทิพยดา กรอบทอง 7.น.ส.แสงระวี โกกะพันธ์ 8.นายปฎลเดช สมงาม
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาและแจ้งผู้ปกครองรับทราบข้อมูลของปัญหา
2.เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3.เพื่อการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่เสี่ยงต่อการม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.การติดต่อสื่อสาร แลกเปี่ยนข้อมลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อนดีระหว่างครูที่ปรึกษากบผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่าย 10,625.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนนักศึกษาอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
2.สามารถปรับพฤติกรรมการเรียนไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.สามารถลดจำนวนของนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่เสี่ยงต่อการไม่สำเร็จกาศึกษาตามหลักสูตร
ผุ้เข้าร่วมโครงการ ติดตามผลการเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีด้วยจดหมายลงทะเบียนจำนวน 6418 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา