สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 100 %
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3.นายศุภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.ศรทิพย์ แสงเดือน 6.น.สทิพยดา กรอบทอง 7.น.ส.แสงระวี โกกะพันธุ์ 8.นายปฎลเดช สมงาม
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรม
2.เพื่อพบและสร้างสัมพันธ์ุภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและวิทยาลัยฯ
3.เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นความเสี่ยงการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา
ค่าใช้จ่าย 6,400.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.ครูที่ปรึกษาได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องของนักเรียนนักศึกษา
2.ครูที่ปรึกษาผู้ปกครองและสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3.ได้ลดเสี่ยงการออกกลางคันมราอาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
ผุ้เข้าร่วมโครงการ บ้านนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาทุกระดับชั้นปี
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา