สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3.นายศุภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.ศรทิพย์ แสงเดือน 6.น.ส.ทิพยดา กรอบทอง 7.น.ส.แสงระวี โกกะพันธ์ 8.นายปฎลเดช สมงาม
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.เพื่อลดปริมาณจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
3.เพื่อให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ทค่กำหนดมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่มีกำลังใจในการเรียน
ค่าใช้จ่าย 10,700.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีสามารถลดจำนวนปริมาณนักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคันได้
2.นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายปฏบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของตนเอง
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 250 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา