สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3.นายศุภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.ศรทิพย์ แสงเดือน 6.น.ส.ทิพยดา กรอบทอง 7.น.ส.แสงระวี โกกะพันธุ์ 8.นายปฎลเดช สมงาม
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ณ หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการลดปัญหาการออกกลางคัน
2.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาในการทำงานที่เป็นนผู้นำและกล้าแสดงออก
3.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ค่าใช้จ่าย 14,250.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.นักเรียนนักศึกษาสามารถลดจำนวนปริมาณปัญหาการออกกลางคัน
2.นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาในการทำงานมากขึ้นในการผู้นำและกล้าแสดงออก
3.นักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น
ผุ้เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องทุกแผนกชั้นปี จำนวน 400 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา