สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3. นายศูภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.ศรทิพย์ แสงเดือน 6.น.ส.ทิพยดา กรอบทอง 7.น.ส.แสงระวี โกกะพันธ์ุ 8. นายปฎลเดช สมงาม
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ณ หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีแฟ้มประวัตินักศึกษาและเก็บผลงานที่ปฏิบัติขณะที่ศึกษาในวิทยาลัยเมคนิคลพบุรี
2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงาน
3.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และสามารถเก็บสะสมผลงานที่ได้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
ค่าใช้จ่าย 91,200.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.นักเรียนนักศึกษามีแฟ้มสะสมผลงานสำหรับรวบรวมผลงานของตน
2.นักเรียนนักศึกษาให้ความสำคัญและทราบถึงประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มประวัติ
3.นักเรียนนักศึกษาสามรถจัดทำแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างสวยงามและมีระเบียบแบบแผน
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1520 คน ทุกแผนกวิชา
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา