สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3.นายศุภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.รทิพย์ แสงเดือน 6.น.ส.ทิพยดา กรอบทอง 7.น.ส.แสงระวี โกกะพันธุ์
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ณ หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษาและเก็บผลงานที่ปฏิบัติขณะที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงาน
3.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้้และสามารถเก็บสะสมผลงานที่ได้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
ค่าใช้จ่าย 88,800.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.นักเรียนนักศึกษามีแฟ้มสะสมงานสำหรับรวบรวมผลงานของตน
2.นักเรียนนักศึกษาให้ความสำคัญและทราบถึงประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มประวัติ
3.นักเรียนนักศึกษาสามารถจัดทำแฟ้มสะสมงานได้อย่างสวยงามและมีระเบียบแบบแผน
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1480 คน ทุกแผนกวิชา
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา