สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
   
ผุ้รับผิดชอบ 1.นายชานนท์ ศรจันทร์ 2.น.ส.ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา 3.นายศุภชัย อ่อนยนต์ 4.น.ส.ศิริโสภา เรืองศรี 5.น.ส.ศรทิพย์ แสงเดือน 6.น.ส.ทิพยดา กรอบทอง
ระยะเวลาดำเนินการ 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ณ หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รับความรู้ในการปกครองดูแลนักศึกษา
2.เพื่อเป็นการพัฒนาและให้ครูตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่าย 22,000.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.ครูที่ปรึกษานำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้
2.ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญและภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผุ้เข้าร่วมโครงการ ครูที่ปรึกษา 220 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2559  แหล่งที่มา : งานครูที่ปรึกษา| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานครูที่ปรึกษา