สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ผุ้รับผิดชอบ แผนกวิชาคหกรรมศาตร์
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 07 กรกฎาคม 2559
สถานที่ดำเนินการ งานวิจตรการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินีศรีแผ่นดิน โครงการสนดุสิต "ครัวของแผ่นดิน" เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3.เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาในส่วนของการศึกษาดูงานของนักเรียน
ค่าใช้จ่าย 12,250.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2.นักเรียน นักศึกษาได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานประณีตศิลป์
ผุ้เข้าร่วมโครงการ ครูแผนกวิชาคหกรรมศาตร์ จำนวน 3 คน
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 12 คน
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 21 คน
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 จำนวน 17 คน
รวมทั้งสิ้น 53 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2559  แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์