สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino
   
ผุ้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก (Main Organiser) 1. นายจิตวัฒนํ เปินวงษ์
2. นายคารม กลำเพียร
- ผู้รับผิดชอบร่วม (Co-Organiser)
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดำเนินการ 01 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียบทางด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino
2. เพื่อให้นักเรียนที่เช้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกตใช้ในการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่าย 25,000.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมการเฃืยนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino
2. นักเรียนที่เช้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต็ใช้โนการเรียนการสอน
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 40 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2559  แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์