สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน Raspberry Pi
   
ผุ้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก (Main Organiser)
1. นายจิตวัฒนํ เปีนวงษ์
2. นายคารม กลํ่าเพียร
3. นายวรุฒิ ผดุงผิว
4. นางสาวทัศนีย์ ภู่ทอง
- ผู้รับผิดชอบร่วม (Co-Organiser)
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดำเนินการ 01 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559
สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมบน Raspberry Pi
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เช้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่าย 15,000.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมการเขียนโปรแกรมบน Raspberry Pi
2. นักศึกษาที่เช้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการอบรม การเชียนโปรแกรมบน Raspberry Pi จำนวน 40 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2559  แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์