สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ การพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
   
ผุ้รับผิดชอบ นางจินตนา นาคสมบูรณ์ นายรณภูมิ นาคสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบร่วม คณะครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดำเนินการ 03 มิถุนายน 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559
สถานที่ดำเนินการ ห้องอิเนเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ค่าใช้จ่าย 0.00 บาท
ผลที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ของตนเอง มีความรู้และทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาจำนวน 148 คน
ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มิถุนายน 2559  แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์