สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ ตลาดนัด LBTECH
   
ผุ้รับผิดชอบ -ผู้รับผิดชอบหลัก (Main Organiser) งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
-ผู้รับผิดชอบร่วม (Co-Organiser) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ หัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ
ระยะเวลาดำเนินการ 26 ตุลาคม 2558 ถึง 26 ตุลาคม 2558
สถานที่ดำเนินการ หน้าตึกอำนวยการ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอน
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเก็บออม การหารายได้เสริม
ค่าใช้จ่าย 35,000.00 บาท
ผลที่ได้รับ นักศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกทำธุรกิจจริงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2558  แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ