สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2)
   
ผุ้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบหลัก งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ผู้รับผิดชอบร่วม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ หัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ
ระยะเวลาดำเนินการ 03 พฤศจิกายน 2558 ถึง 03 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ
2.ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
3.นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอทุนสนับสนุนจากวิทยาลัย หรือขอกู้เงินสถาบันการเงินได้
4.เพื่อนักเรียน นักศึกษาที่พลาดโอกาสในการอบรมครั้งที่ 1
ค่าใช้จ่าย 10,790.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จำนวน .....8..... คน
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวเมื่อจบการศึกษา
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2558  แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ