สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
   
ผุ้รับผิดชอบ -ผู้รับผิดชอบหลัก (Main Organiser) งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
-ผู้รับผิดชอบร่วม (Co-Organiser) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ หัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ
ระยะเวลาดำเนินการ 13 มิถุนายน 2558 ถึง 13 มิถุนายน 2558
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้อง
2. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในเชิงการถ่ายทอดจากบทเรียนสู่ผลงานของตน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสวงหาความรู้ และการวางแผนการเขียนแผนธุรกิจ
ค่าใช้จ่าย 3,600.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. นักเรียน นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจได้
2. นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ การฝึกฝนทักษะวิชาชีพ
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาและครู
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2558  แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ