สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ เพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน
   
ผุ้รับผิดชอบ -ผู้รับผิดชอบหลัก (Main Organiser) งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
-ผู้รับผิดชอบร่วม (Co-Organiser) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ หัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ
ระยะเวลาดำเนินการ 20 มิถุนายน 2558 ถึง 20 มิถุนายน 2558
สถานที่ดำเนินการ เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการจากสถานประกอบการณ์จริง
ค่าใช้จ่าย 15,750.00 บาท
ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้เรียนรู้ทักษะจากผู้ประกอบการจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดธุรกิจได้
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาและครู
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2558  แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ