สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Google For Education
   
ผุ้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้รับผิดชอบร่วม : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ 24 มีนาคม 2558 ถึง 25 มีนาคม 2558
สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสถานศึกษาระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทุกแผนก/งาน และนักเรียนนักศึกษา
3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาติดต่อถึงกันสะดวกขึ้นโดยผ่าน Google Apps
ค่าใช้จ่าย 14,250.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
2. วิทยาลัยฯ มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดระยะเวลาและขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ลดจำนวนเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการเรียนการสอน ช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless) ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ผุ้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน 76 คน
ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งรีบ เนื่องจากผู้เข้ารับการอาบรม มีหลากหลายสาขาและหลากหลายช่วงอายุ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 ตุลาคม 2558  แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ