สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ
   
ผุ้รับผิดชอบ -ผู้รับผิดชอบหลัก งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบร่วม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ หัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ
ระยะเวลาดำเนินการ 12 มิถุนายน 2558 ถึง 13 มิถุนายน 2558
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
3. ต่อยอดการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา
4. นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอทุนสนับสนุนจากวิทยาลัย หรือขอกู้เงินสถาบันการเงินได้
ค่าใช้จ่าย 0.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จำนวน .....16..... คน
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวเมื่อจบการศึกษา
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา จำนวน 80 คน ขึ้นไป
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ