สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถานประกอบการ ณ. บริษัท ไทยมาลายา วันที่ 22 กันยายน 2558
   
ผุ้รับผิดชอบ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ 22 กันยายน 2558 ถึง 22 กันยายน 2558
สถานที่ดำเนินการ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอส ไอ แอล หมู่ที่ 1 28 ตำบล บัวลอย อำเภอ หนองแค สระบุรี 18230
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมในการศึกษา
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา
ค่าใช้จ่าย 20,250.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. นักเรียนนักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถคิดวางแผนการเรียนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
3. นักเรียนนักศึกษาได้แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับงานอาชีพ
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1-2-3-4-5-6 จำนวนทั้งหมด 135 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม