สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อม
   
ผุ้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
ระยะเวลาดำเนินการ 01 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558
สถานที่ดำเนินการ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 3.เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระและก้าวสู้ผู้ประกอบการรายใหม่ 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่าย 0.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติการ จำนวน 150คน 2.ผู้เรียนมีความมั่นใจในวิชาชีพและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 3.ผู้เรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระและก้าวสู้ผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน-นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 150 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา