สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ การวางแผนงานการก่อสร้างสะพานในทะเลน้ำลึก
   
ผุ้รับผิดชอบ นางพนา จันทร์ศิริ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ระยะเวลาดำเนินการ 01 พฤษภาคม 2558 ถึง 01 พฤษภาคม 2558
สถานที่ดำเนินการ โครงการสร้างสะพานในทะเลน้ำลึก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการทำงานในด้านการเรียนและการทำงาน 2.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหน้าของตน 3.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่าย 0.00 บาท
ผลที่ได้รับ นักเรียนสามารถนำหลักการและวิธีการทำงานมาใช้ในการเรียนและการทำงานจริง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 5 จำนวน 20 คน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา