สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ แข่งขันสร้างโครงสร้างสะพานไม้ไอศครีม
   
ผุ้รับผิดชอบ ครูพนา จันทร์ศิริ
ระยะเวลาดำเนินการ 30 สิงหาคม 2558 ถึง 30 สิงหาคม 2558
สถานที่ดำเนินการ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างโครงสร้างสะพานไม้ไอศครีมเพิ่มขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ 3.เพื่อเป็นแนวทางในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต
ค่าใช้จ่าย 5,400.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.ผู้เรียนมีทักษะและความเข้าใจในระบบการถ่ายแรงของโครงสร้าง 2.นักเรียนมีความมั่นใจและชำนาญในการสร้างสะพานไม้ไอศครีม 3.นักเรียนมีแนวทางในการคิดและเข้าใจในงาน
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
download file ไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา