สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
   
ผุ้รับผิดชอบ แผนกวิชาการขายและการตลาด แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการจีัดการโลจิสติกส์
ระยะเวลาดำเนินการ 24 กันยายน 2558 ถึง 24 กันยายน 2558
สถานที่ดำเนินการ วัดป่าธรรมโสภณ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการเทิดทูลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีความเจริญรุ่งเรื่องแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าใช้จ่าย 0.00 บาท
ผลที่ได้รับ ครูและนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในเกณฑ์ดี
ผุ้เข้าร่วมโครงการ ครูและนักเรียนนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ